podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Spis artykułów » Mołdawia - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Mołdawia - wiza, ambasady, przepisy

Kiszyniów     
moldawia
Mołdawia - podróże do MołdawiiMołdawia - mapa krajuMołdawia - spis artykułów i galeriiMołdawia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeMołdawia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaMołdawia - szczepienia, zdrowie, poradyMołdawia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROMołdawia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOMołdawia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP mogą przebywać w Mołdowie bez wiz do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego wjazdu (z możliwością pobytu kolejnych 90 dni w ciągu następnych 6 miesięcy). Przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności. Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu po­wrotnego, jednakże mołdawskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania. Przy przekraczaniu granicy wymagane jest po­siadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. Przy pobytach przekraczających 3 miesiące należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy.
Na niektórych przejściach granicznych na wschodniej i południowej granicy nie ma punktów mołdawskiej kontroli granicznej.Między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium tzw. Republiki Naddniestrzańskiej – se­paratystycznego regionu, który oddzielił się od reszty terytorium. Region ten ma wszystkie atrybuty państwa – prezydenta, rząd, parlament, siły zbrojne i policję, własną walutę, flagę, hymn i godło – nie jest jednak uznawany przez społeczność międzynarodową za niepodległy organizm państwowy.

Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdowy a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzoziemiec zobowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 go­dzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku mel­dunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD.

Uwaga: Ambasada RP w Kiszyniowie przestrzega obywateli polskich przed podróżami do Naddniestrza. Polacy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki wejdą w kolizję z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie. Polska uważa Naddniestrze za integralną część Mołdowy, natomiast władza Republiki Mołdowy nie rozciąga się na obszar tej prowincji. Naddniestrzańskie służby graniczne i celne pod byle pretekstem wymuszają od cudzoziemców opłaty za rzekome naruszenia tamtejszych przepisów. Wobec takiej samowoli naddniestrzańskiej policji, służb celnych i granicznych, władze Mołdowy nie mają możliwości reagowania. Rada Najwyższa Naddniestrza podjęła decyzję, że z początkiem 2007 r. cudzoziemcy podróżujący tranzytem lub udający się do Naddniestrza będą uiszczać „opłaty migracyjne” w wysokości 0,63 USD.
Informacje dla kierowców
Międzynarodowe prawo jaz­dy nie jest wymagane. Przy wjeździe samochodem pobierane są opłaty. W miarę możliwości należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i nocą – na drogach często spotyka się nieoświetlone pojazdy, furmanki oraz rowerzystów i pieszych. Nawierzchnie dróg, poza krótkimi niedawno wyremontowanymi odcinkami, są w fatalnym stanie. Drogi są oświetlone jedynie w miastach. Obowiązują ograniczenia prędkości - 60 km/godz. w terenie zabudowanym oraz 90 km/godz. w terenie niezabudowanym. Nakaz jazdy z zapiętymi pasami obowiązuje zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Nie ma problemów z tankowaniem paliwa. Najlepiej tankować na dużych, budzących za­ufanie stacjach, gdzie z reguły paliwo jest dobrej jakości, takich jak PETROM, TIREX, LUKOIL. Na prawie wszystkich stacjach LUKOIL można zatankować gaz. Sporadycznie przy stacjach benzynowych znajdują się restauracje czy kawiarnie. Toalety znajdują się najczęściej w pobliżu stacji i są to niewielkie pomieszczenia z otworem w podłodze. Sieć warsztatów naprawczych jest poza Kiszyniowem dosyć rzadka. Zwiększa się liczba przydrożnych re­stauracji i barów. Podróżujący na obcych numerach rejestracyj­nych muszą się liczyć z częstymi kontrolami policji drogowej.

Ważne: Kierowca jadący pojazdem, którego nie jest właścicielem przy przekraczaniu granicy Republiki Mołdowy powinien posiadać pisemne oświadczenie właściciela pojazdu, poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski. Dokument taki powinien zawierać informacje o pojeździe (marka, typ, rocznik, numer rejestracyjny) oraz o okresie użyczenia pojazdu ze specyfikacją trasy, jaką pojazd ma pokonać. I oczywiście dane właściciela pojazdu oraz kierowcy (jak: imię, nazwisko, seria i nr dokumentu tożsamości, seria i nr paszportu, adres zamieszkania).
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń, jednak ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nieprze­strzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierow­ców, poruszanie się po drogach publicznych może być niebezpieczne. Między miastami działa sieć połączeń autobusowych i w mniejszym stopniu kolejowych. Sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta.
Przepisy celne
Przy wjeździe do Mołdowy należy obowiązkowo zadeklarować wwożone środki finansowe powyżej 10 000 euro (lub równowartość w innej walucie) oraz obowiązkowo przy wyjeździe, gdy kwota plasuje się między 10 000 euro a 50 000 euro* (lub równowartość w innej walucie). (*Wówczas organom celnym przedstawia się: 1). dokumenty potwierdzające fakt wwiezienia środków płatniczych do Republiki Mołdowy, 2). i/lub zgodę na wywóz środków płatniczych z Mołdowy wydaną przez licencjonowane banki, 3). i/lub autoryzację na wywóz środków pieniężnych z RM wydaną przez Narodowy Bank Mołdowy). Wwóz do Republiki Mołdowy gotówki w miejscowej walucie, jak również gotówki bądź czeków podróżnych w walucie obcej nie jest ograniczony. Jednak osoby fizyczne są zobowiązane do zadeklarowania organom celnym na piśmie sumy, które przekraczają 10 000 euro (lub równowartość tej kwoty) na osobę/podróż. Ilość wywożonych pieniędzy nie może przekraczać kwoty zadeklaro­wanej i posiadanej przy wjeździe. Próby wywiezienia pieniędzy nie zgłoszonych przy wjeździe są traktowane przez władze jako przemyt, co grozi karą pozbawienia wolności do 2 lat. Obowiązujące przepisy celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych stan­dardów.

Osoby fizyczne nie mogą wywozić z terytorium Republiki Mołdowy przedmiotów o wartości kulturowej. Inne obiekty sztuki, czy z dziedziny literatury, nauki, kultury czy religii mogą być wywożone z terytorium Mołdowy, jeśli posiadają autoryzację wydaną przez Ministerstwo Kultury i Turystyki, w której jest wyszczególniony wartość (cena) obiektu oraz znajduje się informacja, iż obiekt ten nie stanowi wartości kulturowej.

Przy wjeździe na terytorium Mołdowy istnieje obowiązek zadeklarowania dóbr, znajdujących się w posiadaniu turysty. W przypadku rzeczy osobistych, jak również dóbr, które nie należą do tej kategorii, ale nie są też przeznaczone na handel bądź działalność wytwórczą i których wartość nie przekracza 200 euro, deklaracja ma formę ustną i nie ma wówczas obowiązku uiszczania opłat celnych.

Do RM można wwieźć, bez opłat celnych, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych (maksymalnie 5 sztuk) oraz o wartości (w sumie) do 100 000 euro.
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w sąsiedniej Ukrainie. W miejscach zatłoczonych, w trolejbusach i mikrobusach należy uważać na złodziei kieszonkowych. W sytuacji, gdy podróżujący stanie się ofiarą przestępstwa - napadu, czy kradzieży - należy powiadomić policje dzwoniąc na numer alarmowy 902, a w razie konieczności także i pogotowie ratunkowe - 903. Natomiast w razie wypadku drogowego (bez względu na to, czy jest to niegroźna kolizja czy wypadek z ofiarami śmiertelnymi)należy niezwłocznie powiadomić Policję, a do jej przybycia bezwzględnie zakazana jest zmiana pozycji samochodu czy jakakolwiek korekta jego ustawienia.ŚWIĘTA. Dni wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok, 7–8 stycznia – Prawosławne Boże Narodzenie, 8 marca – Dzień Kobiet, 1 maja – Święto Pracy, 9 maja – Dzień Zwycięstwa, 27 sierpnia – Święto Niepodległości, 31 sierpnia – Święto Języka Mołdawskiego, 25 grudnia – katolickie Boże Narodzenie, 31 grudnia- Nowy Rok oraz święta ruchome: prawosławna Wielkanoc, Święto Zmarłych (wiosną - tydzień po prawosławnej Wielkanocy).
Przydatne informacje
• Walutę należy wymieniać w licznych w Mołdowie kantorach. Większość z nich pracuje od 10.00 do 18.00. Niektóre, szczególnie w dużych miastach, pracują non stop. Różnice kursów walut pomiędzy kantorami bywają bardzo duże. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z kantorów oferujących atrakcyjny na pierwszy rzut oka kurs wy­miany, pobierają 2 - procentową prowizję. Kantory mogą odmówić wymiany waluty jeśli banknot jest w złym stanie lub lekko przedarty.
• Sklepy otwarte są przeważnie do godziny 18.00, z wyjątkiem Kiszyniowa i większych miast, gdzie niektóre centra handlowe pracują do 21.00 i dłużej. Na licznych w Mołdowie bazarach można kupić prawie wszystko. Pracują w lecie od 8.00 do 17.00, a w zimie od 8.00 do zmierzchu. Stan sanitarny bazarów jest nie najlepszy, dlatego z dużą ostrożnością należy kupować produkty spożywcze.
• Sprzedawane w Mołdowie produkty pochodzą przeważnie z importu i bywają nieraz znacznie droższe niż w Polsce.
• Najdogodniejszym środkiem komunikacji są mi­krobusy (marszrutki). Cena biletu (jednorazowego przejazdu mikrobusem) wynosi w Kiszyniowie ok. 3 MDL. W dużych miastach dobrze działa sieć komunikacji trolejbusowej.
• Korzystanie z kart kredytowych – W Republice Mołdowy możliwości płacenia kartą kredytową są ograniczone, płatności dokonuje się głównie za gotówkę.
• Plan Kiszyniowa jest trudny do kupienia. Warto więc skorzystać z bezpłatnych planów oferowanych gościom przez lepsze hotele.
• Numer kierunkowy z Mołdowy do Polski: 0048 + numer kierunkowy miasta + numer kierunkowy abonenta. Numer kierunkowy z Polski do Republiki Mołdowy: 00 373 + numer kierunkowy miasta (np. do Kiszyniowa - 22) + numer kierunkowy abonenta.
• Telefony alarmowe: pomoc (ogólnie jak polski 112) – 911, policja – 902, pogotowie ratunkowe – 903, straż pożarna – 901.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP
Str. Plamadeala 3 MD-2009 Chisinau, Mołdawia
tel.: (00-3732) 223 85 51, 223 85 52
fax: (00-3732) 223 85 53
ambpolsk@ch.moldpac.md
www.kiszyniow.polemb.net

Wydział Konsularny
Str. Vasile Alecsandri 101
MD-2012 Chisinau., Mołdawia
tel.: (00-3732) 222 38 50, 222 38 51, 222 38 04
fax: (00-3732) 222 38 52
konsulpl@ch.moldpac.md
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Mołdowy
ul. Imielińska 1, 02- 710 Warszawa
tel./fax: (0-22) 646 20 99
e-mail: embassy@moldova.pl
www.moldova.pl